Decyzja Nr ..........................
Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia .......................... 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) postanawia się, co następuje: 

§ 1.  W decyzji Nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 13 załącznika do decyzji dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

5.  Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku do wytycznych.;

2)  do załącznika do decyzji dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji. 

§ 2.  Traci moc decyzja nr 34a Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

§ 3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 


 

 


Załącznik do Decyzji Nr .... 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia ......... 
Zalacznik.doc


Uzasadnienie

Zmiana decyzji wprowadza jednolity wzór upoważnienia do stosowania we wszystkich kontrolach przeprowadzanych w organach lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Wejście w życie decyzji nie wywoła skutków finansowych dla budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.